Girls Generation

Girls Generation – Beep Beep Lyrics Hello, damn, pick up the phone, ya? Hello? oh bo yeppeo Baby baby, doko de nani yoshi deru no, til I got a phone call anate noko keodode huru weru my love, are you busy now huzu tai message, mojimoto shitedome, koji nande naino (oh~) koe de kiki takude, [...]

{ 0 comments }